 اگر شما کودکان به جای شهردار قزوین بودید، برای شهر خود چه کارهایی انجام می دادید؟  اگر شما کودکان به جای شهردار قزوین بودید، برای شهر خود چه کارهایی انجام می دادید؟