اجرای نمايش عروسکی برای کودکان قزوینی/هفته ملی کودک-1400