تقدیر از کودکان نماز خوان و دختران چادری-محله هادی آباد، مسجد چهارده معصوم (ع)/1400