«برنامه شاد بازی و ورزش با انجام حرکات ورزشی» در ناحیه منفصل شهری دانش/1400