دومین جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک به رياست سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین و با حضور تعدادی از کودکان شهر برگزار شد