اجرای نقاشی دیواری توسط کودکان مبتلا به سندروم دان دیوار 47 در خیابان باغ دبیر