تلفن : 33658490
نمابر : 33658492
نشاني پست الكترونيك: childqazvin@gmail.com
كد پستي::73364-34138

نشاني پستي : قزوين ، خيابان شهید بابایی روبروی بیمارستان رازی نبش خیابان سپهر، ساختمان معاونت شهرسازي و معماري