تلفن : 33656424-27- داخلی 156

نشاني پست الكترونيك: childqazvin@gmail.com

نشاني پستي : قزوين ، میدان جانبازان، بلوار شهید مطهری، جنب مجتمع راژیا، خیابان دندانپزشکی، ساختمان معاونت شهرسازي و معماري، طبقه اول

كد پستي:63147-34147