-کارگروه فرهنگی اجتماعی:

شرح وظایف:

1- تدوین برنامه های آموزشی برای کودکان

 2- برگزاری جشنواره ها و برنامه ریزی جهت رویدادها و مناسبت های سالیانه

3- تحلیل و ارزیابی وضعیت کودکان سطح شهر به خصوص کودکان کار، کم توانان و کودکان مناطق محروم و استخراج چشم انداز ، ماموریت ها و استراتژی های لازم

 4- تشکیل جلسات منظم و ارائه برنامه های تدوین شده به شورای اجرایی شهر دوستدار کودک

5- مشارکت کودکان و نوجوانان در تحقق اهداف شهر دوستدار کودک

 

- کارگروه معماری، شهرسازی و محیط زیست:

شرح وظایف:

 1- بررسی و تحلیل و آسیب شناسی سطوح و سرانه های کاربری های مرتبط با کودکان و برنامه ریزی جهت تخصیص سرانه مناسب دز سطح شهر

 2- شناسایی فضاهای بی دفاع شهری و سایر موانع حضور کودکان در سطح شهر

3- مناسب سازی زیرساخت های شهری

4- ارتقاء هویت بصری و سیما و منظر شهری

 

- کارگروه خدمات شهری، ترافیک و سلامت:

شرح وظایف :

  1. 1- برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی کودکان و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری
  2. 2- راهبری ، هدف گذاری و مطالعه و پیش بینی نیازهای کودکان در سطح شهر در زمینه امور خدمات شهری
  3. 3- برنامه ریزی در جهت توسعه ورزش گروهی (همگانی) در بین مودکان
  4. 4- بسترسازی برای شناسایی استعدادهای ورزشی کودکان
  5. 5- توسعه فضاهای ورزشی در سطح شهر