اعضای دبیرخانه شهر دوستدار کودک

 

- سید حسین حاج سید جوادی، مدیر طرح های تفصیلی و اجرایی

 

-  گلوریا عصار، کارشناس شهرسازی و دبیر شورای اجرایی شهر دوستدار کودک

 

- الهام کاکاوند، کارشناس شهرسازی

 

 -  زهرا صباغی، کارشناس شهرسازی

 

-  ندا زرکش، کارشناس شهرسازی