باشگاه کودک و نوجوان شهرداری قزوین

       دبیرخانه شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین، در نظر دارد با هدف احترام به جایگاه کودک در شهر، افزایش مشارکت و نقش شهروندی کودکان در فرآیندهای شهری و اعمال نظرات آنها در راستای دستیابی به شهری متناسب با نیازها و خواسته­ های آنان و ایجاد حس تعلق و اتصال به اجتماع برای کودکان باشگاه کودک و نوجوان شهر قزوین را راه اندازی نماید. امید است با فعالیت این باشگاه در شهر و شناسایی زمینه های علاقه و استعداد کودکان و نوجوانان و همچنین مشارکت آنان، فعالیت­ها و اقدامات شهرداری قزوین در راستای آنان شکل بگیرد.