اعضای شورای اجرایی

 

-  فاطمه اشدری، عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین

 

-  مهری سادات تقوی، عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین

 

- قاسم الهیاری، عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین

 

- معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین و رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک

 

-   رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و معاون شورای اجرایی شهر دوستدار کودک

 

-  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

-   معاون خدمات شهری شهرداری قزوین

 

-  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

 

-  مدیر  منطقه یک قزوین شهرداری

 

-  مدیر منطقه دو قزوین شهرداری

 

-   مدیر منطقه سه قزوین شهرداری

 

- مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین

 

-  مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

 

-   مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

 

- مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین