اعضای شورای اجرایی

 

-  فاطمه اشدری، عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین

 

-  مهری سادات تقوی، عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین

 

- قاسم الهیاری، عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین

 

- کیومرث فدائی فر، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین و رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک

 

-  محمد درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و معاون شورای اجرایی شهر دوستدار کودک

 

-  سید حامد موسوی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

-  حسین عمویی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین

 

- شیما زرآبادی، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

 

-  اصغر بهنام زاده، مدیر شهرداری منطقه یک قزوین

 

-  سلیمان بهرامی، مدیر شهرداری منطقه دو قزوین

 

-  محمد ابراهیم عصارزاده، مدیر شهرداری منطقه سه قزوین

 

-  حسین علیجانی، مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین

 

- محمداسماعیل حافظی، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

 

-  آرش رشوند آوه، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

 

-  داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین