اهداف

 

- احترام به جایگاه کودک در شهر

 

- افزایش مشارکت و نقش شهروندی کودکان در فرآیندهای شهری و اعمال نظرات آنها در راستای دستیابی به شهری متناسب با نیازها و خواسته های آنان

 

- تامین زیرساخت های مورد نیاز اجتماعی، فرهنگی و شهرسازی برای شادی، آرامش و امنیت کودکان

 

- ارتقاء سلامت جسمی و روانی کودکان

 

- توسعه و استانداردسازی و ارتقاء کیفیتی فضاهای شهری مطلوب کودکان

 

- ایجاد زمینه های لازم به منظور پرورش خلاقیت و بروز استعدادهای کودکان و نوجوانان در شهر

 

- ایجاد محیطی برای کسب تجربیات و درس های زندگی در سایه آرامش ، امنیت و تفریح برای کودکان

 

- تسهیل فرایند مشارکت کودکان در تصمیم گیری های شهری

 

-ایجاد حس تعلق و اتصال به اجتماع برای کودکان

 

-ایجاد فضای شهری مکث و جمع کننده برای افزایش مشارکت برای کودکان

 

- افزایش خدمات اساسی؛ مانند مراقیت های بهداشتی؛ آموزشی؛ و خدمات اجتماعی در شهر دوستدار کودک

 

- افزایش ایمنی و امنیت کودکان در محیط شهری

 

- افزایش سطح و سرانه های شهری برای بهره برداری کودکان از کاربری­ها و فعالیت های شهری مناسب گروه های مختلف سنی – جنسی در فضای شهری

 

- افزایش حضور پذیری کودکان در فضای شهری

 

- ارتقاء ویژگی  محیط سالم و سلامت جسمی و روانی برای کودکان در فضای شهری

 

- امکان ایجاد ابداعات برای کودک در فضای شهری ( فضای خلاق)

 

- کمک به ارتقاء زندگی خانوادگی شهروندان